Conversation Between atom270 and emdeplam15946

1 Visitor Messages

  1. B*i viết hôm nay, Thủ thu*t CNTT sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa Windows.old để giải phóng dung lượng ổ C trên Windows 10.

    Khi bạn nâng cấp máy t*nh lên phiên bản Windows 10 mới, quá trình c*i đặt sẽ lưu một bản sao của phiên bản trước đó trong thư mục “Windows.old”.

    https://thuthuatcntt.net/cach-xoa-windows-old/
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1