http://chemivina.com.vn/sanpham_images/1147/PAC.jpg

Hóa chất Chemivna xin g*i quý khách thông báo h*ng du nh*p Poly Aluminium Chloride- PAC 31% từ nh* máy sản xuất tại China....