Tôi đă liên kết tk. Và tôi đă với t́nh hủy liên kết mong evony giúp